Projekty UE

POIiŚ 2014–2020

POIiŚ 2014–2020
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce informuje, że w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0016/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r. przystąpiło do realizacji projektu pn.:

„Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

nr POIS.08.01.00-00-0016/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


O projekcie

 


Muzeum Zamoyskich w Kozłówce informuje, że w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0016/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r. przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” nr POIS.08.01.00-00-0016/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


Cele projektu

Celem projektu jest zachowanie i ochrona przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego, zakończenie, trwającego blisko 40 lat, procesu rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce – siedziby Muzeum oraz zwiększenie przestrzeni kulturowej dla turystów i zwiedzających.


Celem bezpośrednim jest:

    przeprowadzenie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich w budynkach oficyny północnej, oficyny południowej z częścią teatralni i w dawnej stajni;
    zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowej działalności kulturalnej;
    dostosowanie obiektów i oferty programowej Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych;
    wdrożenie nowej szerszej oferty kulturalno-edukacyjnej;
    utworzenie i modernizacja wystaw stałych;
    zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem;
    rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.


Celem pośrednim jest:

    zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muzeum i całego regionu;
    rozwój społeczno-ekonomiczny Kozłówki oraz Lubelszczyzny;
    zwiększenie powszechnego udziału w życiu kulturalnym;
    wzrost poziomu edukacji kulturowej społeczeństwa;
    zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Dla osiągnięcia powyższych celów, w ramach przedmiotowego projektu, przeprowadzone zostaną prace remontowe i konserwatorskie w budynkach: oficyny północnej,  oficyny południowej wraz z wykonaniem łącznika między oficyną a teatralnią, teatralni oraz dawnej stajni.

Wszystkie prace remontowo-konserwatorskie umożliwią przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturowo-edukacyjnych.
W ramach realizacji projektu planuje się także zakup sprzętu i wyposażenia do wyremontowanych obiektów, który będzie wykorzystywany na cele związane z wdrażaniem działań kulturalno-edukacyjnych, w tym też na potrzeby tworzonych nowych wystaw stałych.
Dodatkowo, w ramach projektu, zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnych instalacji.


Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej w dotychczas nieużytkowanych i niszczejących zabytkowych obiektach. Nowa przestrzeń kulturowa wyniesie 2 174,60 m2 i stanowić będzie 85,79% powierzchni użytkowej obiektów objętych projektem.

W efekcie realizacji projektu wdrożony zostanie nowy program kulturalno-edukacyjny, którego celem będzie: podniesienie jakości uczestnictwa w kulturze, edukacja kulturalna społeczeństwa, wypracowanie mechanizmów ułatwiających prowadzenie efektywnego dialogu społecznego, aktywizacja środowiska lokalnej społeczności oraz turystów.


Szczegółowy opis  nowo wdrażanej oferty kulturalno-edukacyjnej:

Projekt zakłada stworzenie nowych ofert i programów dla odwiedzających Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, nawiązujących do dawnej kultury ziemiańskiej, przywołujących wartości obecne w środowisku ziemian i arystokracji. Z drugiej strony, jako swoisty „chichot historii”, według słów Adama Zamoyskiego, syna ostatnich właścicieli majątku, uznać należy to, że znalazły tu miejsce zbiory sztuki z lat 1949-1955, gloryfikujące nową, socjalistyczną rzeczywistość. Poprzez zestawienie tych dwóch okresów jest okazja pokazać zagładę starego świata, wspaniałej kultury, pełnej dzieł sztuki, pięknych przedmiotów i to, co przyniosło ze sobą przyjście nowego człowieka, nowej ideologii, nowej władzy. Jest to również okazja do budowania u odwiedzających muzeum świadomości historycznej i kulturalnej, odpowiedzialności za kulturę, jaka spoczywa na każdym obywatelu.

W ramach projektu planowane jest udostępnienie turystom dodatkowej infrastruktury, która nie była do tej pory dostępna – oficyn północnej i południowej, dawnej stajni remontowej oraz sali
na piętrze teatralni. Miejsca te zostaną przeznaczone na nowe stałe wystawy, wykorzystujące urządzenia i programy multimedialne oraz zakładające interakcję ze zwiedzającymi. W ofercie znajdą się także cykle działań, odbywających się w nowych przestrzeniach, powiązane ze sobą tematycznie.

W ramach projektu „Akademia kozłowiecka” realizowane będą cykle wykładów i spotkań oraz zajęć praktycznych – warsztatów, kursów, pokazów, przybliżających dawną kulturę ziemiańską. Organizowane będą także prezentacje różnorodnych wystaw, którym towarzyszyć będą pokazy technik sztuk plastycznych, z możliwością ich wypróbowania przez publiczność. Posiadając salę widowiskowo-wystawienniczą Muzeum będzie mieć możliwość wystawiania przedstawień teatralnych, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich, współpracując z mieszkańcami gminy, powiatu czy województwa. Będzie także zaspokajać potrzeby muzyczne swoich gości, organizując koncerty, przeglądy, np. chórów, kursy muzyczne. Zostaną urządzone atelier, w których artyści będą mieć możliwość pracy twórczej, z możliwością obserwowania procesu twórczego przez zwiedzających.

Zostanie rozszerzona oferta zajęć edukacyjnych i warsztatów związanych tematycznie
z charakterem zbiorów Muzeum, a także z problematyką organizowanych wystaw czasowych. Oferta edukacyjna skierowana jest szczególnie do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych oraz seniorów, obejmie też osoby niepełnosprawne.

Ponadto na etapie eksploatacji zostaną utworzone 3 nowe trwałe miejsca pracy
na stanowiskach: specjalista ds. edukacji, pomoc muzealna, asystent muzealny.

 

Wartość projektu

Koszt całkowity projektu wynosi     38 702 265,93

w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi    24 786 333,61

 

Zakończenie projektu 30 czerwca 2023 r.


Informacja o potencjalnych nieprawidłowościachINFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH


Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Poniżej link do dedykowanej strony serwisu POIiŚ: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 


Klauzula informacyjna RODO POIŚ

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec osób zaangażowanych w realizację projektu pod nazwą „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia)  z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego  i rozwój zasobów kultury.

 

 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce z siedzibą w Kamionce 21-132, Kozłówka 3 jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności
w celu realizacji i rozliczenia projektu/ów w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego
z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

 1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO [1]), wynikającego z następujących przepisów prawa:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień  publicznych,

 

 1. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 
 2. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Minister może przetwarzać różne rodzaje danych [2], w tym przede wszystkim:

  1. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
  2. dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
  3. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
  4. dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających, 
  • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,      podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni [3].

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), 
  • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
  • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany [4],
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

 

oraz Inspektorem Ochrony Danych Beneficjenta - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce:

 • pod adresem: Kozłówka 3, 21-132 Kamionka,
 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@pca.pl 

 

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

Przypisy:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88).
 2. Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.
 3. O ile dotyczy.
 4. Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.

Konferencja prasowa – rozpoczęcie realizacji projektu

14 marca 2018 r. w naszym Muzeum odbyła się konferencja prasowa oficjalnie rozpoczynająca projekt pod nazwą: „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”. W konferencji uczestniczył Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski.

Ważnym elementem spotkania był także media tour, ukazujący naocznie faktyczny stan budynków, które będą remontowane. Przedstawicielom mediów zaprezentowany został też kalendarz imprez i wydarzeń kozłowieckich na 2018 rok.

Film – rozpoczęcie realizacji projektu
 


Kontakt

DYREKTOR MUZEUM
Bożena Ćwiek
tel. 81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
 

ZASTĘPCA DYREKTORA
Sławomir Grzechnik
tel. 81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
 

KONTAKT Z MEDIAMI
Agata Ulanowska
tel. 818528318
promocja@muzeumzamoyskich.pl
 


PATRONATY MEDIALNE

Projekt „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” – ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakończenie tego projektu oraz osiągnięte rezultaty – został objęty patronatem medialnym przez TVP 3 Lublin, Radio Lublin, redakcję miesięcznika „Spotkania z Zbytkami” oraz portal Muzealnictwo.com 


Podpisanie umów z wykonawcami

W dniu 15 marca 2018 r. w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce podpisano umowę z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym WUDIMEKS Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie na zarządzanie projektem pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W dniu 21 czerwca 2018 r. podpisano umowę z konsorcjum w składzie: J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. S.K. oraz J.S. Hamilton Poland S.A. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
W spotkaniu w dniu 24 października 2018 r. w sprawie podpisania umowy na realizacją robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach realizowanego projektu udział wzięli:
- ze strony Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – Dyrektor oraz członkowie Zespołu ds. Zarządzania Projektem,
- przedstawiciele Wudimeks Sp. z o.o. z Częstochowy - Zarządzającego projektem,
- przedstawiciele konsorcjum: J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. S.K. oraz J.S. Hamilton Poland S.A. - Inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
- przedstawiciele Wykonawcy robót – Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. z Daleszyc k/Kielc.

 


Prace w styczniu 2019

Oficyna Północna i Południowa

•    skuwanie tynków piwnic, parteru oraz piętra,
•    rozbiórka istniejących ścianek w oficynie północnej,
•    skucie warstwy wykończeniowej posadzek piwnic i parteru,
•    rozbiórka pieców kaflowych,
•    wykonanie przekuć i wstawienie nadproży stalowych,
•    wykonanie podbicia fundamentów w oficynie północnej.

Wizyta na budowie: https://www.facebook.com/MuzeumZamoyskichKozlowka/videos/240733146824757/

 


Prace w lutym 2019

Oficyna Północna

•    podbicia fundamentów,
•    roboty rozbiórkowe (wykucia otworów w ścianach, pogłębienie wnęk okiennych, rozbiórka stropów, rozbiórka pokrycia dachu),
•    ściany murowane – uzupełnienia,
•    piece kaflowe i kominki, (rozbiórka pieców, oczyszczenie kafli),
•    konstrukcja dachu, (murłaty, podwaliny, słupy, ramy górne, krokwie, miecze),
•    podłoża i posadzki – roboty rozbiórkowe (zerwanie posadzek, rozbiórka, wywiezienie gruzu),
•    pogłębienie piwnic (wykopy, wywiezienie gruzu).

Oficyna Południowa

•    roboty rozbiórkowe (wykucia otworów w ścianach, pogłębienie wnęk okiennych, rozbiórka stropów),
•    ściany murowane (wykucia otworów w ścianach, pogłębienie wnęk okiennych),
•    podłoża i posadzki – roboty rozbiórkowe (zerwanie posadzek, rozbiórka, wywiezienie gruzu),
•    podłoża i posadzki – pogłębienie piwnic (wykopy, wywiezienie gruzu),
•    tynki wewnętrzne, roboty rozbiórkowe (obicie tynków, skucie nierówności, wywiezienie gruzu).

 


Prace w marcu 2019

Oficyna Północna

•    podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie),
•    ściany murowane (zamurowanie otworów drzwiowych),
•    wykonanie ścianek działowych,
•    czyszczenie i konserwacja kafli piecowych ,
•    konstrukcja dachu (nowa więźba dachowa),
•    podłoża i posadzki – roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic,
•    opłaszczowanie stropów,
•    wykonanie wypełnień podłoży pod posadzki keramzytem,
•    rekonstrukcja kominów.

Oficyna Południowa

•    roboty rozbiórkowe (ściany działowe ceglane, stropy),
•    ściany murowane (zamurowanie otworów drzwiowych) ,
•    nadproża z belek stalowych, montaż,
•    podłoża i posadzki - roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic,
•    tynki wewnętrzne, roboty rozbiórkowe,
•    podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie),
•    opłaszczowanie stropów,
•    wykonanie wypełnień podłoży pod posadzki, keramzytem.

Stajnia

•    roboty rozbiórkowe (ściany działowe ceglane),
•    wykonanie ściągów stalowych,
•    zabezpieczenie spękanych murów z zewnątrz.

 


Prace w kwietniu 2019

Oficyna Północna

•    podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie),
•    ściany murowane (zamurowanie otworów drzwiowych),
•    wykonanie ścianek działowych,
•    piece kaflowe i kominki (czyszczenie i konserwacja kafli),
•    konstrukcja dachu (nowa więźba dachowa),
•    podłoża i posadzki – roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic,
•    wykonanie wypełnień podłoży pod posadzki, keramzytem,
•    rekonstrukcja kominów i lukarn,
•    izolacja pozioma – iniekcja,
•    wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

Oficyna Południowa

•    roboty rozbiórkowe (ściany działowe ceglane),
•    ściany murowane (zamurowanie otworów drzwiowych),
•    rozbiórka stropów (konstrukcja drewniana),
•    nadproża z belek stalowych, montaż,
•    podłoża i posadzki, roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic,
•    tynki wewnętrzne, roboty rozbiórkowe,  
•    podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie),  
•    wykonanie wypełnień podłoży pod posadzki, keramzytem.


Prace w maju 2019

Oficyna Północna

•    wykonywanie ścianek działowych,
•    czyszczenie i konserwacja kafli piecowych,
•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    rekonstrukcja lukarn,
•    izolacja pozioma metodą iniekcji.

Oficyna Południowa

•    rozbiórka stropów (konstrukcje drewniane),
•    wykonywanie nadproży stalowych,
•    pogłębianie piwnic, wykonywanie posadzek i podłoży.

Stajnia

•    rozbiórka posadzek parteru,
•    wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznych (w trakcie).

 


Prace w czerwcu 2019

Oficyna Północna

•    zamurowanie części otworów drzwiowych,
•    wykonanie ścianek działowych,
•    czyszczenie i konserwacja kafli piecowych,
•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    rekonstrukcja kominów,
•    rekonstrukcja lukarn,
•    izolacja pozioma metodą iniekcji,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych,
•    wykonanie chudego betonu,
•    montaż części nadproży,
•    oprzewodowanie instalacji elektrycznych.

Oficyna Południowa

•    zamurowanie części otworów drzwiowych,
•    montaż części nadproży,
•    pogłębianie piwnic, wykonywanie posadzek i podłoży,
•    montaż belek HEB,
•    wykonanie chudego betonu,
•    wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Stajnia

•    rozbiórka posadzek parteru,
•    wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznych.

 


Prace w lipcu 2019

Oficyna Północna

•    wykonanie ścianek działowych,
•    czyszczenie i konserwacja kafli piecowych,
•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    rekonstrukcja lukarn,
•    wykonanie części instalacji kanalizacyjnej wraz z bruzdowaniem pionów instalacyjnych,
•    wykonanie chudego betonu,
•    wykonanie jastrychu
•    montaż części nadproży,
•    oprzewodowanie instalacji elektrycznych.

Oficyna Południowa

•    pogłębianie piwnic, wykonywanie posadzek i podłoży,
•    podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie),
•    wykonanie chudego betonu,
•    wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej.

Stajnia

•    zabezpieczenie spękanych murów z zewnątrz,
•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    rekonstrukcja lukarny,
•    rozbiórka posadzek parteru,
•    wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznych,
•    wykonanie kanału wraz z położeniem wentylacji,
•    wykonanie schodów parter-poddasze.

 


Prace w sierpniu 2019

Oficyna Północna

•    wykonanie ścianek działowych,
•    czyszczenie i konserwacja kafli piecowych,
•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych,
•    wykonanie jastrychu,
•    oprzewodowanie instalacji elektrycznych.

Oficyna Południowa

•    wykonanie jastrychu,
•    wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
•    wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej.

Stajnia

•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    wykonanie części instalacji elektrycznej,
•    wykonanie kanału wraz z położeniem wentylacji,
•    wykonanie schodów parter-poddasze,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych.

 


Prace we wrześniu 2019 r.

Oficyna Północna

•    wykonanie ścianek działowych,
•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych,
•    wykonanie jastrychu,
•    zamurowanie pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
•    oprzewodowanie instalacji elektrycznych,
•    wykonanie fundamentów pod zbiornik gazu.

Oficyna Południowa

•    montaż belek HEB,
•    wykonanie jastrychu,
•    wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
•    wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej,
•    wykonanie fundamentów pod zbiornik gazu.

Stajnia

•    wykonanie części instalacji elektrycznej,
•    wykonanie schodów parter-poddasze,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych.


Prace w październiku 2019 r.

Oficyna Północna

•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych,
•    zamurowanie pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
•    oprzewodowanie instalacji elektrycznych,
•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    renowacja obramowań okiennych i drzwiowych,
•    renowacja gzymsu,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wstawienie okien na parterze,
•    wykonanie żelbetowych schodów wejściowych.
 

Oficyna Południowa

•    montaż nadproży z ceowników,
•    wykonanie chudego betonu,
•    wykonanie jastrychu,
•    wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wykonanie tynków zewnętrznych.
 

Stajnia
 

•    izolacja pionowa ścian fundamentowych,
•    wykonanie dociepleń ścian od wewnątrz,
•    wykonanie docieplenia dachu.


Prace w listopadzie 2019 r.

Oficyna Północna

•    rekonstrukcja kominów,
•    wykonanie jastrychu,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wstawienie okien na parterze.

Oficyna Południowa

•    wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wykonanie tynków zewnętrznych.

Stajnia

•    wykonanie dociepleń ścian od wewnątrz,
•    wykonanie docieplenia dachu,
•    wykonanie schodów żelbetowych wraz z pochylnią.


Prace w grudniu 2019

Oficyna Północna

•    zamurowanie części otworów drzwiowych,
•    wykonanie części ścianek działowych murowanych,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wstawienie części okien na piętrze i w piwnicy,
•    docieplenie dachu,
•    wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych.

Oficyna Południowa

•    wykonanie jastrychu,
•    wykonanie tynków wewnętrznych.

Stajnia

•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wykonanie schodów żelbetowych wraz z pochylnią.

Kotłownia północna

•    położenie części posadzki,
•    montaż kotłowni,
•    wykonanie odwiertów pod pompy ciepła.

Kotłownia południowa

•    wykonanie prac wyburzeniowych.


Prace w styczniu 2020

Oficyna Północna

•    zamurowanie części pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
•    wstawienie części okien w piwnicy,
•    docieplenie dachu.

Oficyna Południowa

•    wykonanie jastrychu.

Stajnia

•    wykonanie schodów żelbetowych wraz z pochylnią.

Kotłownia północna

•    montaż kotłowni.

Kotłownia południowa

•    wykonanie wylewek,
•    wykonanie komina.


Prace w lutym 2020

Oficyna Północna

•    docieplenie dachu,
•    roboty przy wykonaniu faset.

Oficyna Południowa

•    wykonanie jastrychu,
•    zamurowanie otworów drzwiowych,
•    wykonanie tynków wewnętrznych.

Stajnia

•    wykonanie ściągów stalowych,
•    instalacja elektryczna,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wykonanie docieplenia dachu,
•    wykonanie ścianek działowych,
•    wykonanie okładzin z płytek.

Kotłownia południowa

•    wykonanie komina,
•    wykonanie sufitu podwieszanego.
 

 


Kapsuła czasu – wiadomość dla potomnych

W dniu 19 marca 2020 roku w oficynie północnej, u szczytu schodów na pierwszym piętrze budynku, została zamurowana butelka z wiadomością dla potomnych. W zalakowanej butelce została umieszczona informacja o treści:

Budynek wyremontowany w ramach projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Projekt jest zakończeniem wieloletniego planu rewitalizacji całego zespołu pałacowo-parkowego.

W tym momencie w Polsce ogłoszony jest stan zagrożenia epidemiologicznego spowodowany koronawirusem (COVID-19), w związku z tym działalność Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jest częściowo ograniczona. Wszyscy liczymy, że sytuacja niebawem wróci do normy.

Anna Fic-Lazor - p.o. Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce


Prace w marcu 2020

Oficyna Północna

•    czyszczenie i konserwacja kafli,
•    wstawienie okien na piętrze,
•    docieplenie dachu,
•    prace płytkarskie,
•    wykonanie wzmocnienia pod piece,
•    schody żelbetowe.

Oficyna Południowa

•    wykonanie jastrychu.
•    wykonanie tynków wewnętrznych.

Stajnia

•    wykonanie części instalacji elektrycznej,
•    wykonanie ścianek działowych,
•    wykonanie okładzin z płytek.

Kotłownia południowa

•    montaż kotłowni


Podpisanie pierwszych umów na dostawę wyposażenia

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej” w dniu 10 kwietnia 2020 roku zostały zawarte umowy w zakresie części 2, 4 i 6 zamówienia tj. na dostawę i montaż: mebli biurowych i archiwizacyjnych, dodatkowego wyposażenie toalet oraz mebli kuchennych z firmą Bener Michał Benka z siedzibą w Gdańsku.

 


Prace w kwietniu 2020 r.

Oficyna Północna

•    czyszczenie i konserwacja kafli,
•    piece kaflowe i kominki (prace odtworzeniowe),
•     wstawienie okien na piętrze,
•    docieplenie dachu,
•    prace płytkarskie,
•    wykonanie wzmocnienia pod piece,
•    schody żelbetowe,
•    malowanie elewacji.


Oficyna Południowa

•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    wykonanie robót pokrywczych blacharskich,
•    prace płytkarskie,
•    instalacje elektryczne.


Stajnia
•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    malowanie elewacji,
•    wykonanie schodów parter poddasze,
•    wykonanie żelbetowych schodów oraz pochylni.


Kotłownia południowa

•    montaż kotłowni

 

Zagospodarowanie terenu
•    wykonanie robót drogowych,
•    wykonanie schodów zewnętrznych.

 


Prace w maju 2020 r.

Oficyna Północna
•    piece kaflowe i kominki (prace odtworzeniowe),
•    roboty pokrywcze blacharskie,
•    wstawienie okien na piętrze,
•    docieplenie dachu,
•    prace płytkarskie,
•    wykonanie wzmocnienia pod piece,
•    malowanie elewacji,
•    wstawienie parapetów wewnętrznych.


Oficyna Południowa
•    malowanie tynków zewnętrznych,
•    wykonanie robót pokrywczych blacharskich,
•    prace płytkarskie,
•    instalacje elektryczne,
•    wstawienie kraty,
•    wstawienie parapetów wewnętrznych.


Stajnia
•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    wstawienie drzwi zewnętrznych.


Kotłownia południowa
•    montaż kotłowni


Zagospodarowanie terenu
•    wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
•    wykonanie robót drogowych,
•    wykonanie schodów zewnętrznych.

 


Prace w czerwcu 2020 r.

Oficyna Północna

 • piece kaflowe i kominki (prace odtworzeniowe),
 • montaż rozdzielnic elektrycznych,
 • wykonanie gzymsów drewnianych nad łazienkami,
 • wykonanie gzymsów drewnianych nad łazienkami,
 • montaż grzejników,
 • montaż drzwi wewnętrznych,
 •  montaż okładziny schodów z kamienia,
 • montaż centrali wentylacyjnej,
 • montaż czujek pożarowych.

Oficyna Południowa

 • malowanie tynków zewnętrznych,
 • wykonanie robót pokrywczych blacharskich,
 • prace płytkarskie,
 • instalacje elektryczne,
 • ścianki gipsowo-kartonowe,
 • wstawienie kraty,
 • wstawienie parapetów wewnętrznych,
 • montaż rozdzielnic elektrycznych.

Stajnia

 • montaż drzwi zewnętrznych drewnianych,
 • montaż central wentylacyjnych,
 • montaż rozdzielnic elektrycznych,
 • montaż czujek pożarowych.

Kotłownia południowa

 • montaż kotłowni

 


Prace w lipcu 2020 r.

Oficyna północna

• piece kaflowe plus kominki (roboty odtworzeniowe),
• roboty przy wykonaniu faset,
• montaż rozdzielnic elektrycznych,
• montaż grzejników,
• montaż drzwi wewnętrznych,
• montaż okładziny schodów z kamienia,
• malowanie poddasza,

 

Oficyna południowa

• wykonanie tynków zewnętrznych,
• malowanie tynków zewnętrznych,
• prace płytkarskie,
• ścianki gipsowo-kartonowe,
• oprzewodowanie niskich prądów

 

Stajnia

• montaż czujek pożarowych,
• wykonanie parkietu


Prace w sierpniu 2020 r.

Oficyna Północna

• oprzewodowanie instalacji elektrycznych,
• roboty przy wykonaniu faset,
• wykonanie tynków wewnętrznych,
• prace płytkarskie,
• malowanie poddasza,
• malowanie pierwszego piętra,
• montaż czujek pożarowych,
• montaż drzwi wewnętrznych,
• montaż podłóg drewnianych,
• montaż rozdzielnic elektrycznych

 

Oficyna Południowa  

• wykonanie tynków zewnętrznych,
• malowanie tynków zewnętrznych,
• ścianki gipsowo-kartonowe,
• oprzewodowanie niskich prądów

 

Stajnia

• wykonanie parkietu,
• obudowy belek drewnianych,
• montaż lamp i osprzętu elektrycznego


Prace we wrześniu 2020 r.

Oficyna Północna

• piece kaflowe plus kominki (roboty odtworzeniowe),
• roboty przy wykonaniu faset,
• prace płytkarskie,
• montaż grzejników,
• montaż drzwi wewnętrznych,
• montaż podłóg drewnianych,
• montaż osprzętu elektrycznego

 

Oficyna Południowa

• wykonanie tynków zewnętrznych,
• malowanie tynków zewnętrznych,
• prace płytkarskie,
• oprzewodowanie niskich prądów,
• montaż rozdzielnic elektrycznych,
• montaż drzwi,

 

Stajnia

• montaż lamp i osprzętu elektrycznego

 

Zagospodarowanie terenu

• wykonanie robót drogowych,
• wykonanie schodów zewnętrznych

Inne

weryfikacja ofert przetargowych na dostawę i montaż wyposażenia: nawilżacze, osuszacze, tekstylia


Wizyta Podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z UE

W dniu 30 września 2020 roku do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zawitała sejmowa Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Członkowie komisji w towarzystwie pani Bożeny Ćwiek, dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, oraz pani Anny Fic-Lazor, dyrektor Muzeum, zapoznali się ze stanem prac w budynkach zespołu pałacowego remontowanych ze środków unijnych. Podczas pobytu w Kozłówce członkowie podkomisji zwiedzili ekspozycje muzealne: wnętrza pałacu i kaplicy Zamoyskich oraz Powozownię i Galerię Sztuki Socrealizmu. Wizytę zakończyło spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Zbigniewem Wojciechowskim.


Prace w październiku 2020 r.

Oficyna Północna

• malowanie parteru,
• montaż podłóg drewnianych,
• montaż osprzętu elektrycznego,
• montaż podnośnika dla niepełnosprawnych,
• montaż okładzin ścian łazienek

 

Oficyna Południowa

• prace płytkarskie,
• montaż sufitu podwieszanego pom. 120,
• montaż drzwi - 80%,
• wzmocnienie konstrukcji dachu teatralni,
• zabudowa gipsowo-kartonowa - poddasze teatralni

 

Stajnia

• parkiet na poddaszu
 


Inne

weryfikacja ofert przetargowych na dostawę i montaż wyposażenia: meble, sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników


Prace w listopadzie 2020 r.

Oficyna Północna

•  Prace płytkarskie - zakończono
•  Montaż drzwi wewnętrznych - zakończono
•  Malowanie parteru - zakończono
•  Montaż podłóg drewnianych - zakończono
•  Montaż osprzętu elektrycznego - zakończono
•  Montaż podnośnika dla niepełn. - zakończono


Oficyna Południowa

•  Instalacje elektryczne
•  Montaż sufitu podwieszanego pom. 120 - zakończono
•  Montaż drzwi
•  Wzmocnienie konstrukcji dachu teatralni
•  Zabudowa gk poddasze teatralni


Stajnia

•  Parkiet na poddaszu - zakończono
•  Posadzka żywiczna - zakończono
•  Balustrady i ścianki szklane - zakończono


Zagospodarowanie terenu
 

•  Wymiana ziemi oraz niwelacja terenów zielonych – zakończono


Inne

•   Prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów
•   Dostarczono nawilżacze i osuszacze

 


Prace w grudniu 2020 r.

Oficyna Południowa

• Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
• Instalacja kanalizacji sanitarnej - zakończono
• Prace płytkarskie
• Instalacje elektryczne - zakończono
• Montaż osprzętu elektrycznego
• Malowanie klatki schodowej teatralni
• Malowanie I piętra
• Malowanie parteru
• Zabudowa gk poddasze teatralni - zakończono
• Prace parkieciarskie
• Montaż windy
• Montaż okładzin kamiennych


Inne:

• Prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów
• Weryfikacja ofert przetargowych na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD i Escape Room


Prace w styczniu 2021 r.

Oficyna Południowa

•  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - zakończono
•  Prace płytkarskie
•  Instalacje elektryczne - zakończono
•  Montaż osprzętu elektrycznego
•  Malowanie klatki schodowej teatralni - zakończono
•  Malowanie I piętra - zakończono
•  Malowanie parteru - zakończono
•  Montaż drzwi - zakończono
•  Prace parkieciarskie - zakończono
•  Montaż windy
•  Montaż okładzin kamiennych - 90% (w okresie rozliczeniowym 60%)

Oficyna Północna
•  Wykonanie prac związanych z usuwaniem usterek

Stajnia
•  Wykonanie prac związanych z usuwaniem usterek

Inne
•  Prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów
•  Weryfikacja ofert przetargowych na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD i Escape Room i tekstylia

 


Prace w lutym 2021 r.

Oficyna Północna
• Wykonywanie praz związanych z usuwaniem usterek

Oficyna Południowa i Teatralnia
•  Prace płytkarskie
•  Montaż osprzętu elektrycznego - zakończono
•  Wzmocnienie konstrukcji dachu teatralni
•  Montaż windy - zakończono
•  Montaż okładzin kamiennych
•  Montaż balustrad i obudowa windy

Stajnia, Oficyna Południowa
•  Wykonywanie praz związanych z usuwaniem usterek

Inne
•  Prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów; rozpoczęcie dostawy zabudów ekspozycyjnych
•  Weryfikacja ofert przetargowych na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD i Escape Room i tekstylia

 


Prace w marcu 2021

Oficyna Południowa i Teatralnia

 • Prace płytkarskie – zakończono
 • Wzmocnienie konstrukcji dachu teatralni – zakończono.
 • Montaż okładzin kamiennych – zakończono.
 • Montaż balustrad i obudowa windy.

Oficyna Północna i Stajnia

 • Wykonywanie prac związanych z usuwaniem usterek.

Inne:

 • Zakończenie prac w ramach umowy na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD i Escape Room (Pokój zagadek).
 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia:

–    dostawa i częściowy montaż kotar i firan,
–    prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów,
–    prace przy wykonywaniu zabudów ekspozycyjnych,
–    projektowanie i korekty grafik ekspozycyjnych,
–    montaż oświetlenia i elektroakustyki.

 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej:

–    Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia toalet,  oraz mebli kuchennych.


Prace w kwietniu 2021

Oficyna Północna i Stajnia

 • Wykonywanie prac związanych z usuwaniem usterek.

Oficyna Północna, Oficyna Południowa i Teatralnia, Stajnia

 • Wykonywanie prac związanych z usuwaniem usterek.
 • Wykonawca robót budowlanych dokonał zgłoszenia budynków do końcowego odbioru technicznego.

Inne

 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia:

–    prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów,
–    prace przy wykonywaniu zabudów ekspozycyjnych,
–    projektowanie i korekty grafik ekspozycyjnych,
–    montaż oświetlenia i elektroakustyki.

 • Podpisanie umowy na dostawę, montaż, instalacja, uruchomienie i konfigurację systemu monitoringu warunków środowiskowych (wilgotności i temperatury) w budynkach Oficyny Południowej, Oficyny Północnej, Stajni oraz sali w Teatralni.

 


Prace w maju 2021

Oficyna Północna, Oficyna Południowa i Teatralnia, Stajnia

 • Wykonywanie przez wykonawcę robót budowlanych prac związanych z usuwaniem usterek.
 • Po zgłoszeniu przez wykonawcę robót budowlanych zgłoszenia budynków do końcowego odbioru technicznego trwały czynności związane z odbiorami prac.

Inne

 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia:

    - prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów,
    - prace przy wykonywaniu zabudów ekspozycyjnych,
    - projektowanie, korekty i wydruki grafik ekspozycyjnych,
    - montaż oświetlenia i elektroakustyki.

 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej:

  - prace związane z montażem zaplanowanych w projekcie tablic informacyjnych w budynkach objętych remontem.

 • Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu warunków środowiskowych (wilgotności i temperatury) w budynkach Oficyny Południowej, Oficyny Północnej, Stajnia oraz sali w Teatralni: montaż i odbiór urządzeń oraz szkolenie pracowników.

Prace w czerwcu 2021

Oficyna Północna, Oficyna Południowa i Teatralnia, Stajnia

 • Wykonywanie przez wykonawcę robót budowlanych prac związanych z usuwaniem usterek.

Inne

 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia:

- dostawa, montaż i odbiór kotar, firan i dywanów,

- prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów,

- prace przy wykonywaniu zabudów ekspozycyjnych,

- korekty, wydruki i montaż grafik ekspozycyjnych,

- montaż oświetlenia i elektroakustyki,

- szkolenie pracowników.

 • Prace w zakresie dostawy, instalacji, uruchomienia i konfiguracji macierzy dyskowej oraz telefonów
 • Przygotowanie zapytania ofertowego na promocję projektu.

Spotkanie dla branży turystycznej i eventowej

17 czerwca 2023 roku, w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej wraz z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną i Polską Organizacją Turystyczną oraz Forum Turystyki Przyjazdowej, pojawili się w Kozłówce touroperatorzy z całej Polski.

Uczestnicy spotkania zwiedzili nowo wyremontowane budynki oraz zapoznali się z ofertą kulturalno-turystyczną powstałą w ramach projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”, który został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nasi Goście podziwiali również oryginalne wnętrza pałacu Zamoyskich i piękne ogrody z przyjaznymi pawiami.


Konferencja podsumowująca projekt „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce...

19 czerwca 2023 roku w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”.

W konferencji uczestniczył Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk oraz Pan Bartłomiej Bałaban, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Udział wzięli także przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych oraz instytucji kultury, w tym duże grono muzealników.

W trakcie konferencji zostały omówione prace remontowo-konserwatorskie, które umożliwiły przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturowo-edukacyjnych. Zaprezentowana została również nowa oferta turystyczna nawiązująca do dawnej kultury ziemiańskiej i przywołująca wartości obecne w środowisku ziemian i arystokracji.

Uczestnicy konferencji zwiedzili cztery wyremontowane budynki, w których znalazło miejsce 8 nowych ekspozycji, 125 plansz wystawowych oraz 28 aplikacji multimedialnych i 3 gry interaktywne.

Celem projektu było zachowanie i ochrona przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zakończenie, trwającego blisko 40 lat, procesu rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce.

Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt projektu wyniósł 38 702 265,94 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich  24 786 333,56 zł.

Otwarcie nowych obiektów dla publiczności nastąpi 4 lipca br.


Film z konferencji


Spotkanie dla nauczycieli i przedstawicieli placówek edukacyjnych

W  czwartek, 29 czerwca 2023 roku, odbyło się spotkanie dla nauczycieli i przedstawicieli placówek edukacyjnych promujące program edukacyjny Muzeum Zamoyskich w Kozłówce powstały w wyniku realizacji projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”.

 

W ramach wizyty omówiona została rozszerzona oferta zajęć edukacyjnych i warsztatowych związanych tematycznie z charakterem zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, a także oparta o nowo powstałe ekspozycje. Uczestniczkom spotkania zaprezentowane zostały przestrzenie kulturalno-edukacyjne, które znajdują się w czterech budynkach objętych przebudową (oficyna północna, oficyna południowa z teatralnią i stajnia).

 

Zajęcia edukacyjne prowadzone poza siedzibą szkoły zawsze są atrakcyjną formą przekazywania wiedzy poprzez niecodzienne otoczenie i bezpośredni kontakt z dziełem sztuki. Ponadto zakładają interakcję z odbiorcą i jego aktywne uczestnictwo, co pozwala łatwiej przyswajać wiedzę, uwrażliwia na doznania estetyczne, pobudza też twórcze myślenie.

 

Nowa oferta edukacyjna:

Drzewo genealogiczne

Na zajęciach odbywających się w ekspozycji „Rodzinny album” uczestnicy dowiedzą się, czym jest genealogia, poznają sposoby wyszukiwania informacji o przodkach, nauczą się archiwizować fotografie i tworzyć rodzinne albumy. Podczas warsztatów wykonają drzewo genealogiczne własnej rodziny.

 

Elegancja Francja, czyli o modzie w XIX wieku

Na podstawie fotografii prezentowanych w ekspozycji „Rodzinny album” oraz rycin z francuskich żurnali uczestnicy dowiedzą się, jak zmieniały się trendy w XIX-wiecznej modzie, co wypadało nosić, jakie tkaniny i kolory dominowały. Podczas warsztatów zaprojektują strój eleganckiej damy lub dżentelmena.

 

Muzealnik na tropie

Po co się tworzy muzea, jak należy się w nich zachować, jak wygląda praca kustosza i czy warto opisywać muzealne zbiory? Na te i wiele innych pytań uczestnicy otrzymają odpowiedź w trakcie spaceru dydaktycznego, powiązanego z oglądaniem magazynów studyjnych. Podczas warsztatów wykonają własną kartę eksponatu.

 

Zduńskie opowieści

Na przykładzie kozłowieckich pieców uczestnicy posłuchają opowieści o dawnych sposobach ogrzewania wnętrz. Dowiedzą się, co robił zdun, poznają historię pieca kaflowego, jego budowę, a także sposoby dekorowania. Podczas wizyty w Lapidarium obejrzą ceramiczne kafle od środka. W części warsztatowej wykonają własną dekorację z zimnej porcelany.

 

Cały naród buduje swoją stolicę

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak ważnym zagadnieniem dla władzy i społeczeństwa była odbudowa, zniszczonej po II wojnie światowej, Warszawy.

 

Do walki o wykonanie planu 6-letniego. Uprzemysłowienie kraju propagandowym symbolem powojennej rzeczywistości

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, czy wprowadzenie w życie tzw. planu 6-letniego (1949–1955) stanowiło dla powojennej Polski przełom na drodze do uprzemysłowienia i unowocześnienia.

 

Kobiety na traktory. Rola kobiety w Polsce w latach powojennych

Na podstawie bogatej dokumentacji wizualnej uczestnicy będą mogli prześledzić, jak zmieniła się rola kobiety w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym po II wojnie światowej.

Oferta edukacyjna

 


Wkrótce otwieramy

Od 4 lipca w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce będzie można zwiedzać cztery nowo wyremontowane obiekty o łącznej powierzchni ponad 2000 mkw.

Celem projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce” było nie tylko zakończenie trwającego ponad 40 lat procesu rewaloryzacji zabytkowego obiektu, ale także zwiększenie atrakcyjności muzeum. W czterech wyremontowanych budynkach powstało 8 nowych ekspozycji, m.in. nawiązujących do dawnej kultury ziemiańskiej, pokazujących etapy remontu czy obrazujących rzeczywistość po 1945 r. Wszystkie ekspozycje zostały wyposażone w multimedia i zaprojektowane tak, by wchodzić w interakcję ze zwiedzającymi.

 

Budynkiem, który prawie w całości został przeznaczony na działalność turystyczną, kulturową i edukacyjną jest Oficyna Północna, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku. W latach 1947–1976 pełniła ona funkcję domu dziecka, od wielu lat była nieużytkowana. W Oficynie Północnej mieści się teraz nowoczesne centrum obsługi ruchu turystycznego. Znajdują się tu kasy biletowe oraz terminale informacyjne, gdzie prezentowana jest oferta turystyczna muzeum oraz atrakcje regionu. Na tym samym poziomie znajduje się wystawa multimedialna „Kozłówka na osi czasu”, gdzie przedstawiona jest historia założenia pałacowo-parkowego w postaci wideomappingu uzupełnionego projekcją filmową z komentarzem córki ostatnich właścicieli – Jadwigi „Inki” Zamoyskiej.

Turyści mogą też zajrzeć do pokoju zagadek i pokusić się o rozwiązanie tajemnicy zaginionego klejnotu z naszyjnika Anieli Zamoyskiej. Najmłodsi zwiedzający mogą pobawić się interaktywnymi puzzlami z widokami pałacu i muzealnych eksponatów.

 

W piwnicach oficyny urządzono „Lapidarium”– ekspozycję przybliżającą funkcjonowanie dawnej siedziby arystokratycznej. W trzech salach można obejrzeć z bliska przedmioty, które stanowiły dawne wyposażenie pałacowej kuchni lub były związane z działaniem sieci wodno-kanalizacyjnej czy ogrzewaniem.  W „Lapidarium” znajdują się także przedmioty, które zostały odkryte podczas remontu – kocioł parowy, który zasilał niezwykle nowoczesne, jak na początek XX wieku, ogrzewanie kaplicy pałacowej oraz ponad 100 letnie wina.

 

Na piętrze oficyny znajduje się 8 stylowo urządzonych pokoi pracy twórczej, którym patronują dawni mieszkańcy pałacu. Na samej górze budynku urządzono 4 magazyny studyjne oraz przestrzeń edukacyjną służącą do zajęć warsztatowych. Przygotowano 7 nowych tematów zajęć, które sukcesywnie będą wdrażane do oferty edukacyjnej.

 

W Oficynie Południowej zwiedzający mogą  dowiedzieć się, jakie tereny należały do ordynacji Konstantego Zamoyskiego, dzięki multimedialnej grze „Mapki zamiast apki”, a przez przeszklone drzwi archiwum zobaczyć, w jaki sposób przechowywane są archiwalia dotyczące muzeum.

Na piętrze oficyny urządzono wystawę „Rodzinny album” powiązaną z genealogią rodu i olbrzymią kolekcją fotografii Konstantego Zamoyskiego. Główną atrakcją wystawy jest 8-stanowiskowy Fotoplastykon z prezentacjami: „Polskie rody arystokratyczne” „Celebryci XIX wieku”, „Zamoyscy w Angoli” i „Rezydencje i fundacje Zamoyskich”. Zaaranżowano też atelier fotograficzne, a w gablotach umieszczono dawne aparaty fotograficzne oraz akcesoria służące do wykonywania zdjęć. Natomiast na parterze turyści mogą skorzystać z oferty, jaką zaserwuje bistro „U Szafarki”.

 

W Teatralni odnowiona została sala audio-wizualna, którą przystosowano do organizacji koncertów i spektakli teatralnych. Można tam również zobaczyć drugą odsłonę wystawy „Rodzinny album”, gdzie prezentowane są fotografie z kolekcji hrabiego ułożone poszczególnymi gałęziami rodu Zamoyskich. 

 

W dawnej stajni remontów, czyli koni hodowanych dla wojska urządzono drugą odsłonę zbiorów sztuki socrealistycznej. Poprzez liczne aplikacje i multimedialne prezentacje materiałów archiwalnych ukazujących dorobek artystów po 1945 r. ten trudny okres w historii Polski przedstawiono w sposób przystępny dla młodzieży. Na piętrze budynku znajduje się magazyn studyjny oraz przestrzeń edukacyjna.

 

Film promujący projekt


Publikacja merytoryczna – efekty realizacji projektu

Publikacja merytoryczna – pobierz


Alert Systemowy