Zasady zwiedzania

ZASADY ZWIEDZANIAPAŁAC


zwiedzanie w grupach do 25 osób, pod opieką pracownika, z odtworzeniem nagrania przewodnika, ok. 50 min; dzienna ilość biletów jest limitowana


GALERIA SZTUKI SOCREALIZMU, POWOZOWNIA


Zwiedzanie indywidualne (Galeria Sztuki Socrealizmu: maksymalnie 15 osób w pomieszczeniu, Powozownia: maksymalnie 10 osób w pomieszczeniu)
Przerwa techniczna: 12:45-13:15


KAPLICA


Zwiedzanie indywidualne (maksymalnie 15 osób we wnętrzu).
Pokój Księdza Stefana Wyszyńskiego (maksymalnie 2 osoby we wnętrzu)


REZERWACJA
wtorek – piątek od 10.00 do 15.00


tel. +48 81 852 83 10
e-mail: rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl


Zasady zwiedzania ekspozycji muzealnych


Zespół pałacowy w Kozłówce wraz z założeniem parkowym stanowi pomnik historii i cenny zabytek narodowego dziedzictwa kulturowego. Opiekę nad nim powinni sprawować również zwiedzający, dlatego też prosimy o ścisłe przestrzeganie niżej wymienionych zasad porządkowych.

 1. Z uwagi na zagrożenie spowodowane pandemią koronawirusa wprowadza się dodatkowe środki ostrożności. W czasie przebywania we wnętrzach muzealnych należy:
 • obowiązkowo zasłaniać nos i usta[1],
 • nie dotykać znajdujących się w pomieszczeniach przedmiotów,
 • nie korzystać z ogólnodostępnych krzeseł,
 • stosować się do zaleceń pracowników muzeum,
 • zachować dyscyplinę społeczną i przestrzegać zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.”
 1. Muzeum jest dostępne dla zwiedzających w terminach i godzinach regulowanych w poszczególnych sezonach turystycznych odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum.
 2. Ze względu na szczególny charakter wnętrz pałacowych i ich bezpieczeństwo zwiedzanie Pałacu odbywa się w grupach, pod opieką pracownika Muzeum, z odtworzeniem nagrania przewodnika. Zwiedzający wchodzą do Pałacu w grupach do 25 osób.
 3. Ze względów konserwatorskich obowiązują dzienne limity zwiedzających. W sezonie letnim może powodować to brak możliwości wejścia do pałacu w godzinach popołudniowych.
 4. W punkcie kasowym może jednocześnie przebywać 1 osoba. Należy unikać płatności gotówką. Zaleca się korzystanie z kart płatniczych. Rozliczenia gotówkowe należy wykonywać w rękawicach ochronnych.
 5. Zespół pałacowo-parkowy jest monitorowany.
 6. Galerię Sztuki Socrealizmu i Powozownię zwiedza się indywidualnie. Maksymalna liczba osób przebywających na poszczególnych wystawach wynosi: w Galerii Sztuki Socrealzmu: 15 osób, w Powozowni: 10 osób.
 7. Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci i młodzieży podczas zwiedzania.
 8. Niedopuszczalne jest dotykanie eksponatów, siadanie na meblach, wchodzenie na zabytkowe dywany.
 9. Podczas zwiedzania Muzeum Zamoyskich w Kozłówce istnieje możliwość fotografowania oraz filmowania obiektów muzealnych, będących własnością muzeum. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się tylko na użytek własny bez prawa publikacji. Zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła, statywów, kijków do selfie i innych urządzeń. Wykorzystywanie fotografii i filmów w celach upowszechnieniowych, wykraczających poza prywatny użytek, może spowodować skutki prawne.
 10. W czasie zwiedzania uprasza się o wyłączanie telefonów komórkowych.
 11. W pomieszczeniach ekspozycyjnych nie wolno spożywać żywności oraz napojów, żuć gumy, palić tytoniu oraz używać ognia.
 12.  Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych.
 13. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające spokój i porządek oraz nie stosujące się do niniejszego regulaminu, pozbawione zostaną prawa do zwiedzania bez zwrotu kosztów wstępu.
 14. Na ekspozycję w Pałacu na I piętro prowadzą 33-stopniowe schody. Ze względu na brak możliwości pokonania bariery architektonicznej, wózki inwalidzkie mogą być wnoszone po schodach przez opiekunów osoby z niepełnosprawnością. Z przykrością informujemy, iż Muzeum nie ma możliwości zapewnienia pomocy przy przenoszeniu wózków inwalidzkich.
 15. W Galerii Sztuki Socrealizmu, Powozowni i Kaplicy brak jest progów i nierówności poziomów pomieszczeń.
 16. W Kaplicy może przebywać jednorazowo 15 osób, na Wystawie poświęconej Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu 2 osoby.
 17. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Zasady zwiedzania parku: 


Tymczasowe zasady zwiedzania parku (na okres pandemii): w czasie przebywania na terenie parku należy:

 • zachować 2-metrowy dystans od innych osób, także przy korzystaniu z ogólnodostępnych ławek,
 • nie dotykać znajdujących się w parku urządzeń i rzeczy,
 • nie korzystać z placu zabaw,
 • stosować się do zaleceń pracowników muzeum,
 • zachować dyscyplinę społeczną i przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.


Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce jest wpisany do rejestru zabytków i uznany za pomnik historii. Podlega on ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 tj. z 2014.10.24).

Park jest otwarty dla zwiedzających od godziny 9:00 do do zmierzchu.


Zwiedzający są zobowiązani do poszanowania zasad zachowania się na terenach chronionych.

 

Zespół pałacowo-parkowy jest monitorowany.
 

Na terenie parku i dziedzińca zabrania się:

 • jeżdżenia wszelkimi pojazdami (za wyjątkiem pojazdów gospodarczych tutejszego Muzeum oraz w przypadkach szczególnych za zgodą Dyrekcji Muzeum);
 • jeżdżenia konno;
 • wprowadzania psów bez smyczy;
 • zakłócania ciszy, w tym używania odbiorników radiowych i innych urządzeń audio bez słuchawek;
 • niszczenia roślinności, zbierania grzybów i zrywania kwiatów;
 • niszczenia urządzeń i obiektów;
 • zaśmiecania i zanieczyszczania terenów zieleni i alejek parkowych;
 • zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny, a także kąpania się w niej;
 • płoszenia i dokarmiania ptactwa i zwierzyny;
 • prowadzenia handlu bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum;
 • umieszczania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum;
 • przebywania na terenie parku po zmroku bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum.

Biwakowanie i wzniecanie ognisk wymaga zezwolenia Dyrekcji Muzeum.

Dzieci do lat 13 mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób dorosłych.

Na terenie placu zabaw zabrania się palenia tytoniu.

Naruszenie powyższych zasad może narazić Państwa na odpowiedzialność karną na mocy ustawy cytowanej w ust. 1.

Na terenie Muzeum zabrania się wykonywania lotów modelami latającymi w celach sportowo-rekreacyjnych. Loty bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wykorzystywanych w celach komercyjnych, mogą być realizowane jedynie za pisemną zgodą Dyrekcji Muzeum. Do podania    należy dołączyć kopię certyfikatu UAVO oraz kopię umowy ubezpieczenia OC. Drony powinny być oznaczone poprzez umieszczenie na powierzchni statku powietrznego tabliczki znamionowej zawierającej nazwę podmiotu będącego właścicielem statku powietrznego, a operator wykonujący czynności lotnicze ma obowiązek noszenia kamizelki ostrzegawczej (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U.2016.1317 z 23 sierpnia 2016 r.).


Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownego odwiedzenia parku.
 

[1] Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający zwolnienie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Alert Systemowy