Autor: Anna Fic-Lazor

Ogłoszenie o dzierżawie terenu na mobilny punkt gastronomiczny

3 marca 2022

Zaproszenie do składnia ofert na dzierżawę terenu zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnego punktu gastronomicznego

 

 1. Informacje ogólne
 1. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zaprasza do składania oferty cenowej wraz z koncepcją na dzierżawę terenu zespołu pałacowo-parkowego o pow. ok. 30 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej, z wyłączeniem napojów alkoholowych,  w mobilnym punkcie, np. w pojeździe typu Food Truck lub przyczepie gastronomicznej.
 2. Działalność gastronomiczna prowadzona w punkcie gastronomicznym obejmować powinna, w szczególności, sprzedaż napoi zimnych, gorących, lodów i deserów, sałatek oraz przekąsek.
 3. Dzierżawca we własnym zakresie uzyska niezbędne zezwolenia na prowadzanie działalności (np. Sanepid).
 4. Na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia możliwy jest dostęp do przyłączy energetycznych i wodnych za dodatkową opłatą.
 5. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania należnych, wynikających z przepisów prawa podatków. 
 6. Dzierżawca zobowiązany będzie do prowadzenia działalności gastronomicznej przez cały okres obowiązywania umowy najmu. Wydzierżawiający wymaga, aby punkt gastronomiczny był czynny co najmniej w godzinach otwarcia Muzeum.
 7. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag dotyczących m.in.: ubioru pracowników Dzierżawcy, jakości obsługi klientów, wyglądu punktu gastronomicznego a Dzierżawca zobowiązany jest do zastosowania się do uwag Wydzierżawiającego.
 8. Dzierżawca będzie utrzymywał punkt gastronomiczny w należytym stanie technicznym i sanitarnym, będzie dbał należycie o utrzymanie czystości, a także przestrzegał zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponosił odpowiedzialność z tego tytułu.
 9. Czas trwania dzierżawy od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 roku.

 

 1. Składanie ofert
 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydzierżawiającego nie później niż do dnia: 23 marca 2022 r. do godziny 11:00
 2. Oferta powinna zawierać:
  1. Formularz ofertowy.
  2. Koncepcję zagospodarowania.

Muzeum zwraca uwagę, by wygląd punktu gastronomicznego był adekwatny do miejsca, w którym będzie się znajdować, czyli zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce wpisanego do rejestru zabytków.

 1. Opis sposobu usuwania nieczystości i odpadów z obiektu.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2022 r. o godz. 11:30 w budynku administracji Muzeum.
 2. Informacja o wyborze oferty zostaną podane niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty
  w miejscu publikacji zaproszenia do składania ofert oraz przesłane podmiotom, które złożyły oferty.
 3. Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

OFERTA NA DZIERŻAWĘ TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W KOZŁÓWCE
Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE MOBILNEGO PUNKTU GASTRONOMICZNEGO
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT.

 

 1. Kryteria oceny i wyboru oferty:
 1. Oferty, które spełniać będą warunki formalne oraz warunki udziału w konkursie, zostaną ocenione przez komisję na podstawie następujących kryteriów:
 1. Wysokość oferowanego czynszu              (C)                                                         waga 50 %
 2. Atrakcyjność oferty gastronomicznej     (M)                                                       waga 50%

 

Ad. 1) W kryterium „Wysokość oferowanego czynszu (C)” punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:

Oferowany miesięczny czynsz netto w ofercie badanej

C = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 50 pkt

Najwyższy miesięczny czynsz netto wśród złożonych ofert

 

Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

Ad. 2) W kryterium „Atrakcyjność oferty gastronomicznej (M)” punkty zostaną przyznane w wyniku oceny przez członków komisji przedstawionego przez oferenta menu biorąc pod uwagę różnorodność menu:

- napoje zimne -       2 rodzaje dziennie –1 pkt,           3 i więcej rodzajów dziennie – 2 pkt

- herbata -                  2 rodzaje dziennie –1 pkt,           3 i więcej rodzajów dziennie – 2 pkt

- kawa z ekspresu - 2  rodzaje dziennie –1 pkt,          3 i więcej rodzajów dziennie – 2 pkt,

- lody i desery -                        2 rodzaje dziennie –1 pkt,            3 i więcej rodzajów dziennie – 2 pkt,

- sałatki -   1 rodzaj dziennie –1 pkt, 2 rodzaje dziennie – 2 pkt, 3 i więcej rodzajów dziennie – 5 pkt,

- przekąski - 1 rodzaj dziennie - 1 pkt, 2 rodzaje dziennie - 2 pkt, 3 i więcej rodzajów dziennie -5 pkt,

 

W kryterium „Atrakcyjność oferty gastronomicznej (M)” punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:

Ilość punktów w ofercie badanej

C = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 50 pkt

Najwyższa ilość punktów wśród złożonych ofert

 

Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Nadesłane oferty zostaną uszeregowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów (od najwyższej do najniższej liczby punktów). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów (P), zgodnie ze wzorem:

P= M + C

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w kancelarii Muzeum pod nr tel. 818528300 w godz. od 9:00 do 14:00.
 3. Dyrektor Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 4. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy (pdf, 743kB)
 2. Wzór oferty  (pdf, 545kB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (pdf, 561kB)
 4. Zaproszenie (pdf, 447kB)
 5. Zaproszenie z podpisem (pdf, 1,1MB)

  Dyrektor

/-/ 
Anna Fic-Lazor

Alert Systemowy