Zasady zwiedzania


Zasady zwiedzania

Pałac

w grupach  do 30 osób

 dzienna ilość wstępów jest limitowana

Kaplica

Galeria Sztuki Socrealizmu

Powozownia

Wystawa czasowa w budynku Teatralni

 

indywidualnie

Rezerwacja

tel. +4881 8528310, e-mail rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl

wtorek–piątek od 10.00–15.00
 

Grupy zorganizowane przyjmowane są po wcześniejszej rezerwacji


Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przysługuje:

 • uczniom i studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie do ukończenia 26 roku życia;
 • emerytom, rencistom, a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami;
 • nauczycielom;
 • kombatantom;
 • posiadaczom legitymacji członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Projektów Młodzieżowych uczestniczących w programie Europejskie Karty Młodzieżowej EURO<26;
 • posiadaczom międzynarodowych legitymacji imiennych ISIC, ITIC, IYTC oraz krajowej karty TIC;
 • osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką „Za opiekę nad Zabytkami”, odznakami honorowymi: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony Działacz Kultury” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • pracownikom muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.
 • o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);
 • dzieciom do lat 7;
 • przewodnikom i pilotom turystycznym;
 • nauczycielom oraz innym osobom, które sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum w ramach zajęć programowych (1 opiekun na 10 osób);
 • nauczycielom akademickim i studentom uczelni artystycznych oraz kierunków historycznych, zwiedzających Muzeum w ramach zajęć dydaktycznych;
 • dziennikarzom odwiedzającym Muzeum;
 • osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.


Osobie legitymującej się Kartą Dużej Rodziny przysługuje Karnet dla Dużej Rodziny, określany jako „Karnet DR”.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w za wstęp do Muzeum są między innymi:

 • legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;
 • legitymacja nauczyciela;
 • legitymacja emeryta;
 • legitymacja rencisty;
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 • dokument potwierdzający wiek

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum są:

 • legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 1 ustawy; oraz przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9  ustawy;
 • legitymacja służbowa pracowników muzeów;
 • legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;
 • Karta Polaka;
 • dokument potwierdzający wiek

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do Karnetu dla Dużej Rodziny są ważne Karty Dużej Rodziny. Każda osoba ubiegająca się o zakup Karnetu DR zobowiązana jest okazać w kasie biletowej Kartę Dużej Rodziny, której ważność zostanie zweryfikowana on-line we właściwych rejestrach państwowych.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum, a w uzasadnionych przypadkach także dokument potwierdzający jej tożsamość.

Osoby, które nie zastosują się do prośby o okazanie stosownego dokumentu, stracą możliwość korzystania z ulgowych lub bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum.Zasady zwiedzania ekspozycji muzealnych
 

Zespół pałacowy w Kozłówce wraz z założeniem parkowym stanowi pomnik historii i cenny zabytek narodowego dziedzictwa kulturowego. Opiekę nad nim powinni sprawować również zwiedzający, dlatego też prosimy o ścisłe przestrzeganie niżej wymienionych zasad porządkowych.

 1. Muzeum jest dostępne dla zwiedzających w terminach i godzinach regulowanych w poszczególnych sezonach turystycznych odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum.
 2. Ze względu na szczególny charakter wnętrz pałacowych i ich bezpieczeństwo zwiedzanie Pałacu odbywa się w grupach, pod opieką przewodnika i osoby dozorującej.
 3. Zespół pałacowo-parkowy jest monitorowany.
 4. Galerię Sztuki Socrealizmu, Powozownię, Kaplicę i wystawy czasowe zwiedza się indywidualnie.
 5. Grupy zorganizowane przyjmowane są po wcześniejszej rezerwacji. Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem odbywa się wg ustalonego wcześniej harmonogramu.
 6. Wycieczki zorganizowane i turyści indywidualni wchodzą do pałacu w grupach do 30 osób.
 7. Ze względów konserwatorskich obowiązują dzienne limity zwiedzających. W sezonie letnim może powodować to brak możliwości wejścia do pałacu w godzinach popołudniowych.
 8. Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci i młodzieży podczas zwiedzania.
 9. Zwiedzający Pałac obowiązani są do pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków, parasoli, napojów. W dni deszczowe zwiedzający zobowiązani są do założenia ochraniaczy na obuwie.
 10. Niedopuszczalne jest dotykanie eksponatów, siadanie na meblach, wchodzenie na zabytkowe dywany.
 11. Podczas zwiedzania Muzeum Zamoyskich w Kozłówce istnieje możliwość fotografowania oraz filmowania obiektów muzealnych, będących własnością muzeum. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się tylko na użytek własny bez prawa publikacji. Zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła, statywów, kijków do selfie i innych urządzeń. Wykorzystywanie fotografii i filmów w celach upowszechnieniowych, wykraczających poza prywatny użytek, może spowodować skutki prawne.
 12. W czasie zwiedzania uprasza się o wyłączanie telefonów komórkowych.
 13. W pomieszczeniach ekspozycyjnych nie wolno spożywać żywności oraz napojów, żuć gumy, palić tytoniu oraz używać ognia.
 14. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych.
 15. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające spokój i porządek oraz nie stosujące się do niniejszego regulaminu, pozbawione zostaną prawa do zwiedzania bez zwrotu kosztów wstępu.
 16. Na ekspozycję w Pałacu na I piętro prowadzą 33-stopniowe schody. Ze względu na brak możliwości pokonania bariery architektonicznej, wózki inwalidzkie mogą być wnoszone po schodach przez opiekunów osoby z niepełnosprawnością. Z przykrością informujemy, iż Muzeum nie ma możliwości zapewnienia pomocy przy przenoszeniu wózków inwalidzkich. Dla osób mających trudności w poruszaniu się po ekspozycji pałacowej w większości sal ekspozycyjnych udostępnia się krzesełka, na których można usiąść w trakcie zwiedzania oraz jeden wózek inwalidzki.
 17. Do budynku Teatralni udostępniany jest podest dla wózków inwalidzkich, brak jest możliwości wejścia na piętro z uwagi na strome, kręte schody. W Galerii Sztuki Socrealizmu, Powozowni i Kaplicy brak jest progów i nierówności poziomów pomieszczeń.
 18. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
   


Zasady zwiedzania parku

 • Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce jest wpisany do rejestru zabytków i uznany za pomnik historii. Podlega on ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 tj. z 2014.10.24).
 • Park jest ogólnodostępny i można go zwiedzać od 7.00 do zmroku.
 • Zwiedzający są zobowiązani do poszanowania zasad zachowania się na terenach chronionych.
 • Zespól pałacowo-parkowy jest monitorowany.
 • Na terenie parku i dziedzińca zabrania się:
 1. jeżdżenia wszelkimi pojazdami (za wyjątkiem pojazdów gospodarczych tutejszego Muzeum oraz w przypadkach szczególnych za zgodą Dyrekcji Muzeum);;
 2. jeżdżenia konno;
 3. wprowadzania psów bez smyczy;
 4. zakłócania ciszy, w tym używania odbiorników radiowych i innych urządzeń audio bez słuchawek;
 5. niszczenia roślinności, zbierania grzybów i zrywania kwiatów;
 6. niszczenia urządzeń i obiektów;
 7. zaśmiecania i zanieczyszczania terenów zieleni i alejek parkowych;
 8. zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny, a także kąpania się w niej;
 9. płoszenia i dokarmiania ptactwa i zwierzyny;
 10. prowadzenia handlu bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum;
 11. umieszczania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum;
 12. przebywania na terenie parku po zmroku bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum.
 • Biwakowanie i wzniecanie ognisk wymaga zezwolenia Dyrekcji Muzeum.
 • Dzieci do lat 6 mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Na terenie placu zabaw zabrania się palenia tytoniu.
 • Naruszenie powyższych zasad może narazić Państwa na odpowiedzialność karną na mocy ustawy cytowanej w ust. 1.
 • Na terenie Muzeum zabrania się wykonywania lotów modelami latającymi w celach sportowo-rekreacyjnych. Loty bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wykorzystywanych w celach komercyjnych, mogą być realizowane jedynie za pisemną zgodą Dyrekcji Muzeum. Do podania    należy dołączyć kopię certyfikatu UAVO oraz kopię umowy ubezpieczenia OC. Drony powinny być oznaczone poprzez umieszczenie na powierzchni statku powietrznego tabliczki znamionowej zawierającej nazwę podmiotu będącego właścicielem statku powietrznego, a operator wykonujący czynności lotnicze ma obowiązek noszenia kamizelki ostrzegawczej (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U.2016.1317 z 23 sierpnia 2016 r.).

 

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownego odwiedzenia parku.