Zasady zwiedzania

Zasady zwiedzania

Pałac

w grupach  do 30 osób

 dzienna ilość wstępów jest limitowana

Kaplica

Galeria Sztuki Socrealizmu

Powozownia

Wystawy czasowe w budynku Teatralni

 

indywidualnie

Rezerwacja

tel. +4881 8528310, e-mail rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl

wtorek–piątek od 10.00–15.00
 

Grupy zorganizowane przyjmowane są po wcześniejszej rezerwacji


Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przysługuje:

Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje:

Emerytom oraz osobom powyżej 60. roku życia, przysługuje specjalna ulga w opłacie za wstęp, określona jako „60+”.
Osobie legitymującej się Kartą Dużej Rodziny przysługuje Karnet dla Dużej Rodziny, określany jako „Karnet DR”.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w za wstęp do Muzeum są między innymi:

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum są:

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do specjalnej ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum, określonej jako „60+” są:

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do Karnetu dla Dużej Rodziny są ważne Karty Dużej Rodziny. Każda osoba ubiegająca się o zakup Karnetu DR zobowiązana jest okazać w kasie biletowej Kartę Dużej Rodziny, której ważność zostanie zweryfikowana on-line we właściwych rejestrach państwowych.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum, a w uzasadnionych przypadkach także dokument potwierdzający jej tożsamość.

Osoby, które nie zastosują się do prośby o okazanie stosownego dokumentu, stracą możliwość korzystania z ulgowych lub bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum.



Zasady zwiedzania ekspozycji muzealnych
 

Zespół pałacowy w Kozłówce wraz z założeniem parkowym stanowi pomnik historii i cenny zabytek narodowego dziedzictwa kulturowego. Opiekę nad nim powinni sprawować również zwiedzający, dlatego też prosimy o ścisłe przestrzeganie niżej wymienionych zasad porządkowych.

 1. Muzeum jest dostępne dla zwiedzających w terminach i godzinach regulowanych w poszczególnych sezonach turystycznych odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum.
 2. Ze względu na szczególny charakter wnętrz pałacowych i ich bezpieczeństwo zwiedzanie Pałacu odbywa się w grupach, pod opieką przewodnika i osoby dozorującej.
 3. Zespół pałacowo-parkowy jest monitorowany.
 4. Galerię Sztuki Socrealizmu, Powozownię, Kaplicę i wystawy czasowe zwiedza się indywidualnie.
 5. Grupy zorganizowane przyjmowane są po wcześniejszej rezerwacji. Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem odbywa się wg ustalonego wcześniej harmonogramu.
 6. Wycieczki zorganizowane i turyści indywidualni wchodzą do pałacu w grupach do 30 osób.
 7. Ze względów konserwatorskich obowiązują dzienne limity zwiedzających. W sezonie letnim może powodować to brak możliwości wejścia do pałacu w godzinach popołudniowych.
 8. Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci i młodzieży podczas zwiedzania.
 9. Zwiedzający Pałac obowiązani są do pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków, parasoli, napojów. W dni deszczowe zwiedzający zobowiązani są do założenia ochraniaczy na obuwie.
 10. Niedopuszczalne jest dotykanie eksponatów, siadanie na meblach, wchodzenie na zabytkowe dywany.
 11. Podczas zwiedzania Muzeum Zamoyskich w Kozłówce istnieje możliwość fotografowania oraz filmowania obiektów muzealnych, będących własnością muzeum. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się tylko na użytek własny bez prawa publikacji. Zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła, statywów, kijków do selfie i innych urządzeń. Wykorzystywanie fotografii i filmów w celach upowszechnieniowych, wykraczających poza prywatny użytek, może spowodować skutki prawne.
 12. W czasie zwiedzania uprasza się o wyłączanie telefonów komórkowych.
 13. W pomieszczeniach ekspozycyjnych nie wolno spożywać żywności oraz napojów, żuć gumy, palić tytoniu oraz używać ognia.
 14. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych.
 15. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające spokój i porządek oraz nie stosujące się do niniejszego regulaminu, pozbawione zostaną prawa do zwiedzania bez zwrotu kosztów wstępu.
 16. Na ekspozycję w Pałacu na I piętro prowadzą 33-stopniowe schody. Ze względu na brak możliwości pokonania bariery architektonicznej, wózki inwalidzkie mogą być wnoszone po schodach przez opiekunów osoby z niepełnosprawnością. Z przykrością informujemy, iż Muzeum nie ma możliwości zapewnienia pomocy przy przenoszeniu wózków inwalidzkich. Dla osób mających trudności w poruszaniu się po ekspozycji pałacowej w większości sal ekspozycyjnych udostępnia się krzesełka, na których można usiąść w trakcie zwiedzania oraz jeden wózek inwalidzki.
 17. Do budynku Teatralni udostępniany jest podest dla wózków inwalidzkich, brak jest możliwości wejścia na piętro z uwagi na strome, kręte schody. W Galerii Sztuki Socrealizmu, Powozowni i Kaplicy brak jest progów i nierówności poziomów pomieszczeń.
 18. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
   


Zasady zwiedzania parku

 1. jeżdżenia wszelkimi pojazdami (za wyjątkiem pojazdów gospodarczych tutejszego Muzeum oraz w przypadkach szczególnych za zgodą Dyrekcji Muzeum);;
 2. jeżdżenia konno;
 3. wprowadzania psów bez smyczy;
 4. zakłócania ciszy, w tym używania odbiorników radiowych i innych urządzeń audio bez słuchawek;
 5. niszczenia roślinności, zbierania grzybów i zrywania kwiatów;
 6. niszczenia urządzeń i obiektów;
 7. zaśmiecania i zanieczyszczania terenów zieleni i alejek parkowych;
 8. zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny, a także kąpania się w niej;
 9. płoszenia i dokarmiania ptactwa i zwierzyny;
 10. prowadzenia handlu bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum;
 11. umieszczania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum;
 12. przebywania na terenie parku po zmroku bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum.

 

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownego odwiedzenia parku.