Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6312497
Unikalne odwiedziny: 6094838


 

2019

PROJEKTY DOFINANSOWE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

I. „Kozłówka, ogrodzenie parku (XIX–XX w.) zabezpieczenie muru przed szkodliwym działaniem wód opadowych”.

Dofinansowanie zadania w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W ramach projektu realizowane są roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie południowego odcinka muru ogrodzeniowego zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce na długości 135 metrów przed szkodliwym działaniem spływających powierzchniowo z przyległego terenu wód opadowych oraz prace naprawczo-konserwatorskie przy murze ogrodzeniowym.

Zakres robót obejmuje:

  1.  wykonanie prac naprawczo-konserwatorskich muru,
  2. wykonanie powłok izolacyjnych,
  3. wykonanie drenażu odwadniającego,
  4. budowę studni retencyjnych i studni chłonnej.

Celem projektu jest zachowanie i ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez wykonanie robót naprawczych muru oraz zabezpieczających przed dalszą degradacją, a w efekcie udostępnienie obiektu na cele publiczne, jako część kompozycji przestrzennej zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce.

Termin realizacji: 19 czerwca 2019 r. – 15 pażdziernika 2019 r.

Całkowity koszt zadania: 103 050,00 zł, w tym dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 90 295,68 zł.

 

II. „Opracowanie i udostępnianie wybranych zasobów dziedzictwa Muzeum Zamoyskich w Kozłówce”.

Dofinansowanie zadania w ramach programu KULTURA CYFROWA ze środków Finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Realizacja zadania obejmuje:

  1. zakup oprogramowania umożliwiającego udostępnienie cyfrowej kolekcji obiektów muzealnych w postaci cyfrowego muzeum poprzez import danych z istniejącego systemu muzealnego. Typowanymi obiektami są fotografie zabytkowe ze zbioru Konstantego Zamoyskiego (450 szt. fotografii przedstawiających potomków Zofii z Czartoryskich i Stanisława Kostki Zamoyskich),
  2. utworzenie portalu Muzeum zawierającego informacje: aktualne, archiwalne, o zbiorach, historii Muzeum, o ofercie dla zwiedzających. Powstały portal internetowy będzie zintegrowany z posiadanym przez Muzeum systemem rezerwacji on-line oraz typowanym do zakupu oprogramowaniem do tworzenia wirtualnych muzeów i galerii, a także portalami Europeana i GoogleArt.

Termin realizacji: 1 lutego 2019 r. – 10 grudnia 2019 r.

Całkowity koszt realizacji: 57 922,74 zł, w tym dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 41 650,00 zł.

 

 

III. „Bieżąca rewaloryzacja zabytkowego założenia ogrodowo-parkowego w Kozłówce”

Dofinansowanie zadania ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Realizacja zadnia obejmuje:

  1. wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i porządkowych, nasadzeń roślin jednorocznych na rabatach i uzupełniających drzewostan w zabytkowym parku,
  2. konserwację automatycznego systemu nawadniania terenów zielonych,
  3. leczenie i pielęgnację 24 szt. wybranych drzew w parku,
  4. cięcie żywopłotów.

Termin realizacji zadania: 01 kwietnia 2019 r. – 30 listopada 2019 r.

Całkowity koszt realizacji: 95 000,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w Lublinie: 30 000,00 zł.