Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 5865421
Unikalne odwiedziny: 5668244

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1), dalej jako: „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestDyrektor Muzeum Zamoyskich z siedzibą w Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

2.       Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: IOD@pcat.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1)      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

2)      wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym ciążącym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

3)      realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda.

5.       Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.       Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

1)      organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

2)      innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum Zamoyskich przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

7.       Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8.       Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1)      prawo dostępu do danych osobowych,

2)      prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

3)      prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

4)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)      prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

6)      prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;

7)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], dalej„RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych z systemu monitoringu wizyjnego jest  Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
z siedzibą Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

2. Administrator Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych. Może się Pani/Pan skontaktować z IOD pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez email wysyłając wiadomość na adres: iod@pcat.pl.

3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa zbiorów oraz osób przebywających na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (oraz w budynkach) i  niedopuszczenie do zniszczeń oraz ewentualnych kradzieży.

4. Dane osobowe [w postaci monitoringu wizyjnego] przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

5. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje:  

1)  teren zespołu pałacowo-parkowego, w tym:

a) dziedziniec główny przed pałacem,

b) ciągi piesze,

c) wjazd, bramę oraz teren parkingu,

d) park z fontanną i wejście do kaplicy,

e) plac z budynkami i bramą wjazdową do części socjalnej,

2)  budynki Muzeum:

a) pałac – pomieszczenie jadalni,

b) teatralnię – sale wystawowe, klatka schodowa,

c) pawilon płn. – salę wystawową,

d) kordegardę płd. – korytarz, parter.

e) kaplicę – widok na całą kaplicę i ołtarz oraz pokój ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

5. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wglądu w rejestr oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Wchodząc na teren Muzeum wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez system monitoringu wizyjnego.