Zasady zwiedzania

Zasady zwiedzania

Pałac

w grupach  do 30 osób

 dzienna ilość wstępów jest limitowana

Kaplica

Galeria Sztuki Socrealizmu

Powozownia

Wystawy czasowe w budynku Teatralni

Galeria z Ogrodu

indywidualnie

Rezerwacja

tel. +4881 8528310, e-mail rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl

wtorek–piątek od 9.00–15.00

Grupy zorganizowane przyjmowane są po wcześniejszej rezerwacji


Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentom; do ukończenia 25 roku życia;
 • rencistom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
 • kombatantom;
 • zorganizowanym grupom nauczycieli;
 • posiadaczom legitymacji członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Projektów Młodzieżowych uczestniczących w programie Europejskie Karty Młodzieżowej EURO<26;
 • posiadaczom międzynarodowych legitymacji imiennych ISIC, ITIC oraz IYTC;
 • osobom upoważnionym przez dyrektora Muzeum.
   

Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; odznaką „Za opiekę nad Zabytkami”, odznakami honorowymi: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony Działacz Kultury” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • pracownikom muzeów krajowych i zagranicznych;
 • przewodnikom i pilotom turystycznym sprawującym opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce oraz innym osobom, które sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum w ramach zajęć programowych (1 opiekun na 10 osób);
 • nauczycielom akademickim i studentom uczelni artystycznych zwiedzających Muzeum w ramach zajęć dydaktycznych;
 • dzieciom do lat siedmiu, zwiedzającym Muzeum pod opieką dorosłych;
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 z późn. zm.);
 • dziennikarzom odwiedzającym Muzeum w ramach służbowych obowiązków;
 • osobom upoważnionym przez dyrektora Muzeum.

Osoby uprawnione do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum mogą być proszone o okazanie upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum.Osoby, które nie zastosują się do prośby o okazanie stosownego dokumentu, stracą możliwość korzystania z ulgowych lub bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum.


Zasady zwiedzania ekspozycji muzealnych

Zespół pałacowy w Kozłówce wraz z założeniem parkowym stanowi pomnik historii i cenny zabytek narodowego dziedzictwa kulturowego. Opiekę nad nim powinni sprawować również zwiedzający, dlatego też prosimy o ścisłe przestrzeganie niżej wymienionych zasad porządkowych.

 1. Muzeum jest dostępne dla zwiedzających w terminach i godzinach regulowanych w poszczególnych sezonach turystycznych odrębnymi zarządzeniami dyrektora Muzeum.
 2. Ze względu na szczególny charakter wnętrz pałacowych i ich bezpieczeństwo zwiedzanie Pałacu odbywa się w grupach, pod opieką przewodnika i osoby dozorującej.
 3. Galerię Sztuki Socrealizmu, Powozownię, Kaplicę i wystawy czasowe zwiedza się indywidualnie.
 4. Grupy zorganizowane przyjmowane są po wcześniejszej rezerwacji. Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem odbywa się wg ustalonego wcześniej harmonogramu.
 5. Wycieczki zorganizowane i turyści indywidualni wchodzą do pałacu w grupach do 30 osób.
 6. Ze względów konserwatorskich obowiązują dzienne limity zwiedzających. W sezonie letnim może powodować to brak możliwości wejścia do pałacu w godzinach popołudniowych.
 7. Zwiedzający Pałac obowiązani są do pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków, parasoli, napojów. W dni deszczowe zwiedzający zobowiązani są do założenia ochraniaczy na obuwie.
 8. Niedopuszczalne jest dotykanie eksponatów, siadanie na meblach, wchodzenie na zabytkowe dywany.
 9. Podczas zwiedzania Muzeum Zamoyskich w Kozłówce istnieje możliwość fotografowania oraz filmowania obiektów muzealnych, będących własnością muzeum. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się tylko na użytek własny bez prawa publikacji. Zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła i statywów. Wykorzystywanie fotografii i filmów w celach upowszechnieniowych, wykraczających poza prywatny użytek może spowodować skutki prawne.
 10. W czasie zwiedzania uprasza się o wyłączanie telefonów komórkowych.
 11. W pomieszczeniach ekspozycyjnych nie wolno spożywać żywności oraz napojów, żuć gumy, palić tytoniu oraz używać ognia.
 12. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych.
 13. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające spokój i porządek oraz nie stosujące się do niniejszego regulaminu, pozbawione zostaną prawa do zwiedzania bez zwrotu kosztów wstępu.
 14. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.


Zasady zwiedzania parku

Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce jest wpisany do rejestru zabytków i uznany za pomnik historii. Podlega on ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami). Park jest ogólnodostępny i można go zwiedzać od 7.00 do zmroku. Zwiedzający są zobowiązani do poszanowania zasad zachowania się na terenach chronionych. Na terenie parku i dziedzińca zabrania się:

 • jeżdżenia wszelkimi pojazdami za wyjątkiem pojazdów gospodarczych tutejszego Muzeum;
 • jeżdżenia konno;
 • wprowadzania psów bez smyczy;
 • zakłócania ciszy, w tym używania odbiorników radiowych i innych urządzeń audio bez słuchawek;
 • niszczenia roślinności, zbierania grzybów i zrywania kwiatów;
 • niszczenia urządzeń i obiektów;
 • zaśmiecania i zanieczyszczania terenów zieleni i alejek parkowych;
 • zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny, a także kąpania się w niej;
 • płoszenia i dokarmiania ptactwa i zwierzyny;
 • prowadzenia handlu bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum;
 • umieszczania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum;
 • przebywania na terenie parku po zmroku bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum.

Biwakowanie i wzniecanie ognisk wymaga zezwolenia Dyrekcji Muzeum. Dzieci do lat 6 mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób dorosłych. Na terenie placu zabaw zabrania się palenia tytoniu. Naruszenie powyższych zasad może narazić Państwa na odpowiedzialność karną na mocy ustawy cytowanej w pkt. 1.


Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownego odwiedzenia Muzeum Zamoyskich w Kozłówce