Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 5170252
Unikalne odwiedziny: 4990060

2016


WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2016 R.  DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

I.  „BAKALEUREATY ARYSTOKRATY” WYSTAWA, KATALOG

Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych

Instytucja zarządzająca: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Projekt obejmuje organizację wystawy czasowej „Bakalaureaty arystokraty” dotyczącej dzieciństwa oraz wieku szkolnego wraz z wychowaniem młodych arystokratów i ziemian.

Wystawa prezentuje różne aspekty okresu dorastania z uwzględnieniem edukacji przedstawicieli wyższych warstw społecznych,  w tym rodziny dawnych właścicieli kozłowieckiego pałacu. Dlatego ramy czasowe ekspozycji rozciągają się od czasów Jana Zamoyskiego (1542-1605), kanclerza wielkiego koronnego i założyciela Akademii Zamojskiej, poprzez młodość oraz proces kształcenia szlachciców na przestrzeni XVII-XIX wieku, aż do schyłku warstwy ziemiańskiej w następstwie II wojny światowej.

Na wystawie zaprezentowana jest ikonografia dzieci w malarstwie, rysunku, grafice, miniaturach i rodzajowych czy rzeźbie, a także przedmioty i materiały archiwalne nawiązujące do kształcenia, nauczania, wychowania dzieci. Wystawie będzie towarzyszył katalog.

Całkowity koszt zadania wynosi:  46 800,69 zł, w tym:

dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi: 35 500,00 zł.II.  PUBLIKACJA KATALOG ZBIORÓW SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE T.1 MALARSTWO, RYSUNEK, GRAFIKA


Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych

Instytucja zarządzająca:Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Projekt przewiduje wydanie pierwszego tomu katalogu zbiorów sztuki współczesnej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, obejmującego całościowe zasoby malarstwa, rysunku i grafiki. W katalogu zaprezentowanych zostanie 1390 not katalogowych do muzealiów pochodzących ze zbiorów własnych Muzeum. Wszystkie noty katalogowe opatrzone zostaną kolorowymi fotografiami oraz informacjami o wystawiennictwie i bibliografii. Planowane jest także zamieszczenie oddzielnych tablic z dużymi kolorowymi fotografiami wybranych muzealiów. Wydawnictwo opatrzone zostanie wstępem autorskim i dwiema recenzjami wydawniczymi, słownikami wystaw i bibliografii oraz indeksami. „Katalog zbiorów sztuki współczesnej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, T.1 Malarstwo, rysunek, grafika” swoją zawartością merytoryczną odnosi się do wyjątkowych muzealnych zbiorów XX wiecznej sztuki polskiej, wśród których dominuje sztuka socrealistyczna z lat 1949–1955.

Całkowity koszt zadania wynosi:  49 020,00 zł, w tym:

dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi: 37 500,00 zł 

III.  DOTKNIJ MUZEUM                                                

Programu Kultura Dostępna

Instytucja zarządzająca:Narodowe Centrum Kultury

Projekt zakłada realizację cyklu działań mających na celu zniwelowanie barier w dostępie do zbiorów Muzeum w Kozłówce, którego specyfika utrudnia pełne poznanie jego zasobów i zbiorów przez osoby niedowidzące. W celu zniwelowania barier zostanie stworzona oferta edukacyjna skierowana specjalnie dla tej grupy osób. Powstaną warsztaty edukacyjne dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Przeszkolona zostanie kadra pracowników Muzeum oraz dostosowana zostanie ekspozycja do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Integralną częścią projektu będzie przewodnik po Muzeum w brajlu, zawierający tyflografie wybranych zabytków, wypukłe mapy ułatwiające orientację w przestrzeni muzealnej. W pomieszczeniach muzealnych pojawią się aktywatory zmysłów np. zapachy oraz urządzenia emitujące dźwięki zabytkowych instrumentów. Wraz z przewodnikiem stworzą całościowy, wielozmysłowy obraz ekspozycji, który umożliwi jej poznanie oraz uatrakcyjni zwiedzanie Muzeum dla wszystkich zwiedzających.

Całkowity koszt zadania wynosi:  17 511,00 zł, w tym:

dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi: 15 000,00 zł