Zasady zwiedzania

Zasady zwiedzania

Pałac

w grupach  do 30 osób

 dzienna ilość wstępów jest limitowana

Kaplica

Galeria Sztuki Socrealizmu

Powozownia

Wystawy czasowe w budynku Teatralni

 

indywidualnie

Rezerwacja

tel. +4881 8528310, e-mail rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl

wtorek–piątek od 10.00–15.00
 

Grupy zorganizowane przyjmowane są po wcześniejszej rezerwacji


Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przysługuje:

Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje:

Emerytom oraz osobom powyżej 60. roku życia, przysługuje specjalna ulga w opłacie za wstęp, określona jako „60+”.
Osobie legitymującej się Kartą Dużej Rodziny przysługuje Karnet dla Dużej Rodziny, określany jako „Karnet DR”.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w za wstęp do Muzeum są między innymi:

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum są:

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do specjalnej ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum, określonej jako „60+” są:

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do Karnetu dla Dużej Rodziny są ważne Karty Dużej Rodziny. Każda osoba ubiegająca się o zakup Karnetu DR zobowiązana jest okazać w kasie biletowej Kartę Dużej Rodziny, której ważność zostanie zweryfikowana on-line we właściwych rejestrach państwowych.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum, a w uzasadnionych przypadkach także dokument potwierdzający jej tożsamość.

Osoby, które nie zastosują się do prośby o okazanie stosownego dokumentu, stracą możliwość korzystania z ulgowych lub bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum.Zasady zwiedzania ekspozycji muzealnych

Zespół pałacowy w Kozłówce wraz z założeniem parkowym stanowi pomnik historii i cenny zabytek narodowego dziedzictwa kulturowego. Opiekę nad nim powinni sprawować również zwiedzający, dlatego też prosimy o ścisłe przestrzeganie niżej wymienionych zasad porządkowych.

 1. Muzeum jest dostępne dla zwiedzających w terminach i godzinach regulowanych w poszczególnych sezonach turystycznych odrębnymi zarządzeniami dyrektora Muzeum.
 2. Ze względu na szczególny charakter wnętrz pałacowych i ich bezpieczeństwo zwiedzanie Pałacu odbywa się w grupach, pod opieką przewodnika i osoby dozorującej.
 3. Zespół pałacowo-parkowy jest monitorowany.
 4. Galerię Sztuki Socrealizmu, Powozownię, Kaplicę i wystawy czasowe zwiedza się indywidualnie.
 5. Grupy zorganizowane przyjmowane są po wcześniejszej rezerwacji. Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem odbywa się wg ustalonego wcześniej harmonogramu.
 6. Wycieczki zorganizowane i turyści indywidualni wchodzą do pałacu w grupach do 30 osób.
 7. Ze względów konserwatorskich obowiązują dzienne limity zwiedzających. W sezonie letnim może powodować to brak możliwości wejścia do pałacu w godzinach popołudniowych.
 8. Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci i młodzieży podczas zwiedzania.
 9. Zwiedzający Pałac obowiązani są do pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków, parasoli, napojów. W dni deszczowe zwiedzający zobowiązani są do założenia ochraniaczy na obuwie.
 10. Niedopuszczalne jest dotykanie eksponatów, siadanie na meblach, wchodzenie na zabytkowe dywany.
 11. Podczas zwiedzania Muzeum Zamoyskich w Kozłówce istnieje możliwość fotografowania oraz filmowania obiektów muzealnych, będących własnością muzeum. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się tylko na użytek własny bez prawa publikacji. Zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła, statywów, kijków do selfie i innych urządzeń. Wykorzystywanie fotografii i filmów w celach upowszechnieniowych, wykraczających poza prywatny użytek, może spowodować skutki prawne.
 12. W czasie zwiedzania uprasza się o wyłączanie telefonów komórkowych.
 13. W pomieszczeniach ekspozycyjnych nie wolno spożywać żywności oraz napojów, żuć gumy, palić tytoniu oraz używać ognia.
 14. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych.
 15. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające spokój i porządek oraz nie stosujące się do niniejszego regulaminu, pozbawione zostaną prawa do zwiedzania bez zwrotu kosztów wstępu.
 16. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.


Zasady zwiedzania parku

1. Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce jest wpisany do rejestru zabytków i uznany za pomnik historii.
2. Podlega on ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 tj. z 2014.10.24).
3. Park jest ogólnodostępny i można go zwiedzać od 7.00 do zmroku.
4. Zwiedzający są zobowiązani do poszanowania zasad zachowania się na terenach chronionych.
5. Zespól pałacowo-parkowy jest monitorowany. Na terenie parku i dziedzińca zabrania się:

6. Biwakowanie i wzniecanie ognisk wymaga zezwolenia Dyrekcji Muzeum.
7. Dzieci do lat 6 mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób dorosłych.
8. Na terenie placu zabaw zabrania się palenia tytoniu.
9. Naruszenie powyższych zasad może narazić Państwa na odpowiedzialność karną na mocy ustawy cytowanej w pkt. 1. 9.
10. Na terenie Muzeum zabrania się wykonywania lotów modelami latającymi w celach sportowo-rekreacyjnych. Loty bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wykorzystywanych w celach komercyjnych, mogą być realizowane jedynie za pisemną zgodą Dyrekcji Muzeum. Do podania należy dołączyć kopię certyfikatu UAVO oraz kopię umowy ubezpieczenia OC. Drony powinny być oznaczone poprzez umieszczenie na powierzchni statku powietrznego tabliczki znamionowej zawierającej nazwę podmiotu będącego właścicielem statku powietrznego, a operator wykonujący czynności lotnicze ma obowiązek noszenia kamizelki ostrzegawczej (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U.2016.1317 z 23 sierpnia 2016 r.).Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownego odwiedzenia Muzeum Zamoyskich w Kozłówce