Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Filipowicz promocja@muzeumzamoyskich.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 81 852 83 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich


Aplikacje mobilne

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce nie udostepnia aplikacji mobilnych.


Dostępność architektoniczna

 1. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane są na parkingu głównym Muzeum i oznaczone znakami poziomymi i pionowymi (2 miejsca). Nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych wypełnionych ziemią. Osoby posiadające ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych parkują bezpłatnie na wyznaczonym miejscach.

 2. Nawierzchnia alejek i dojść do budynków jest utwardzona, w większości jest to kostka granitowa. Aleje parkowe są utwardzone drobnym żwirem.

 3. Bramy na terenie zespołu pałacowo-parkowego dostosowane są do osób na wózkach.

 4. Obok Galerii Sztuki Socrealizmu znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 5. Progi wejściowe znajdują się przy wejściu do:

  •    Pałacu (niski stopień przy wejściu/wyjściu głównym, trzy stopnie przy wejściu/wyjściu do sklepiku z pamiątkami).
  •    Galerii Sztuki Socrealizmu (niski stopień, do którego przygotowano podjazd umożliwiający wjazd wózkiem).
  •    Teatralni (3 wysokie stopnie).
  •    Powozowni i Kaplicy (niewielkie progi przy wejściu do budynków, umożliwiające wjazd wózkiem).
 6. Na ekspozycję w Pałacu na I piętro prowadzą 33-stopniowe schody (4-biegowe z 3 spocznikami). Ze względu na brak możliwości pokonania bariery architektonicznej*, wózki mogą być wnoszone po schodach przez opiekunów osoby niepełnosprawnej. Z przykrością informujemy, iż Muzeum nie ma możliwości zapewnienia pomocy przy przenoszeniu wózków.

 7. W większości pomieszczeń ekspozycyjnych w Muzeum znajdują się krzesła przeznaczone do odpoczynku podczas zwiedzania.

 8. W pałacu istnieje możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego.


Dostępność edukacyjna

 1. Możliwość dotykania wybranych eksponatów lub kopii eksponatów w pałacu.

 2. Możliwość dostosowania oferty edukacyjnej dla osób ze specjalnym potrzebami (po wcześniejszym zgłoszeniu).

 3. Trasa zwiedzania pałacu dla osób z dysfunkcją wzroku (po wcześniejszym zgłoszeniu): przewodnik do druku transparentnego (powiększona czcionka i brajl), oraz prezentacje wybranych eksponatów muzealnych w technice termoformowania. Tyflomapa zespołu pałacowo parkowego znajduje się przy wejściu do budynku kasy.


Alert Systemowy